L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu d’urbanització del
carrer situat entre l’Institut d’Ensenyament Secundari i el Pavelló Polivalent de la
Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0567 de data 16/07/2019.
Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals ( des de l’1 d’agost fins
el 31 d’agost de 2019).


Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament

Annex


www.lasenia.cat