CAMÍ DEL POVET DEL TORRIL

S'ha actuat al llarg de 296 metres del camí. Realitzant una desbrossada i reperfilada amb el material existent. Després s'ha formigonat amb formigó HA-25 reforçat en fibres, abocat des de camió. També s'ha realitzat un “parxejat” d'un tram de 5 metres.

 

 

CAMÍ DEL BARRANC DEL CONSUL

S'ha actuat al llarg de 85  metres del camí. Realitzant una desbrossada i reperfilada amb el material existent. Després s'ha formigonat amb formigó HA-25 reforçat en fibres, abocat des de camió. També s'ha realitzat un “parxejat” d'un tram de 10 metres.

 

CAMÍ DEL “CIERVOL”

S'ha arranjat un tram de 65 metres de la part alta del camí. S'ha portat el formigó mitjançant dúmper.

 

PLANES NOVES

S'ha realitzarà un reforç d'un lateral del camí mitjançant pedra escullera i formigó en una extensió de 15 metres.

Aquestes actuacions han estat finançades per la Diputació de Tarragona