caeuenfrgldeitptrorues

Des de l’Ajuntament de la Sénia s'ha executat una actuació per a reparar els elements de control de la xarxa d’abastament d'aigua potable municipal per tal de poder donar un adequat servei a la població subministrada.

Les actuacions que s’han realitzat són les següents:
- Substitució de les vàlvules malmeses (13), per 11 trams en continu HDPE DN125 (eliminació de vàlvula i posar dos maneguets electrosoldables i unió de canonada) i posar 2 vàlvules noves instal·lades amb brides (amb unió amb maneguets electrosoldables). El tram afectat està a l'avinguda de la Generalitat.
- Substitució d'una vàlvula antiga per una vàlvula amb brides DN125 en canonada de fibrociment DN125 amb unió amb canonada amb juntes tipus WAGA. Aquesta vàlvula es troba a la plaça Amèrica.

L'import  de l'actuació ha estat de 7.460,73 € i ha estat subvencionat en un 95% per la Diputació de Tarragona dintre de les Subvencions per danys excepcionals de l'any 2018 del Servei d'Assistència Municipal (SAM)

Servei que es realiza l'últim dijous (no festiu) del mes.

ATENCIÓ!! Per apuntar-se cal:
- Emplenar sol·licitud (document pdf adjunt)
- Realitzar pagament: transferència bancària o targeta (al PAC)
- Portar sol·licitud i justificant de pagament al registre de l'Ajuntament fins 48 hores abans

Preu del servei: 20 € per recollida

Des de Serveis Municipals s'informa:
S'inicia el nou servei de recollida de voluminosos porta a porta el 30 de maig.
Els interessats en rebre aquest servei han d'apuntar-se al registre de l'ajuntament 48h abans del dia de recollida, per indicar el material i el lloc de recollida. El cost del servei de recollida són 20€, segons ordenança P2.
Recordeu, deixar els mobles al carrer!

 

 

Respecteu els edificis públics i els seus jardins, són de tothom.