PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Destinataris: Estudiants del municipi que s’hagin desplaçat per cursar estudis postobligatoris  (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau).

Requisits:
- Estar empadronat/da i haver residit contínuament a la Sénia els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
- Tenir entre 16 i 25 anys, ambdós inclosos, en el moment de la matrícula.
- Haver estat matriculat/da al curs 2016-2017 a estudis postobligatoris que  no es puguin cursar al poble.
- Els ingressos nets de la unitat familiar no han d’excedir del SMI/persona (707€ per persona).
-   Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i   no trobar-se en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

Com es pot sol·licitar?
Presentar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Sénia (Departament d’Ensenyament) els següent documents:

- Annexos 1, 2 i 3
- Còpia del DNI o document acreditatiu de la personalitat
- Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics de l’estudiant del curs 2016-2017.
- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2016, o si no se n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2016 segons model d’Annex
4.


Termini: del 30 de setembre fins al 30 d’octubre de 2017.

Data de resolució: 30 de novembre de 2017.

Import de la beca:
L’import serà el resultat de multiplicar per 1,50€ la distància de separació en km del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi de la Sénia.
No serà inferior a 50€ ni excedirà els 300€ per estudiant, sempre que no s’excedeixi la partida pressupostaria total disponible (en aquest cas, tindran preferència  els/les  estudiants  amb pitjors  condicions  econòmiques  i   millors resultats acadèmics).