PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Què és el Model 233?

El nou model 233 ve derivat pel fet que la Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generales del Estado per a l'any 2018 ha incrementat la deducció  por  maternitat, modificant  la  redacció  de  l'article  81  de  la  Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i l' Agència Estatal d'Administració Tributària ha establert aquesta nova deducció per a les mares treballadores per a la renda del 2018, mitjançant el model 233.

 

Quins són els requisits per gaudir d'aquesta deducció?

Ser una mare treballadora que tingui la custòdia (compartida o exclusiva), amb un infant de 3 anys o menys i que hagi anat a una escola bressol. (Si un infant té dos mares a l'aplicatiu s'haurà de fer constar que les dos són dones, igualment si els dos són homes.)

(Aquesta deducció és addicional a la que ja existia a la renda del 2017 i anteriors, i només tindrà efecte quan es presenti la renda d’aquest any, no abans.)

 

Com es tramita la deducció?

L'AEAT ha de creuar les dades de la Seguretat Social amb les facilitades amb aquest nou model las “tenedoras de guarderías”, en el nostre supòsit, l'Ajuntament de la Sénia per tenir la titularitat de la Llar d'infants municipal la Sénia.

 

Les famílies NO han de fer res relatiu a aquesta declaració, ni emplenar cap formulari amb les dades, atès que l'Ajuntament disposem de totes les dades que es sol·liciten: nom, cognoms i DNI dels progenitors, nom i cognoms dels infants i també les quotes pagades mensualment.

 

El model 233 l’han de fer els titulars de les escoles bressol (empreses o institucions públiques), NO les famílies.

 

Com es calcularà la deducció?

Per calcular l”import final de la deducció, es tindrà en compte el nombre de mesos que l'infant està inscrit a la llar d’infants. També l’import total de la despesa efectiva de la bressol i les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

Termini d'enviament de les dades:

En aquest primer any, les llars infantils podran presentar la sol·licitud fins al 15 de febrer.