Mitjançant resolució d'alcaldia número 2018-208 de data 6 d'abril de 2018, s'ha resolt aprovar el llistat definitiu de candidats admesos i exclosos, els membres del tribunal i la data hora i lloc de les proves.

Podeu consultar l'anunci AQUÍ. *Correcció d'errada: La cinquena prova tindrà lloc el dimarts 24 d'abril, i la sisena el dimecres 25 d'abril