PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la constitució d'una borsa de treball d’agents de la policia local de la plantilla de personal funcionari d'aquesta corporació, amb caràcter d'interinitat.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució de l'Alcaldia núm. 2018-0051 de data 30 de gener de 2018, publicades al DOGC núm. 7556 de data 12 de febrer de 2018, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Mitjançant resolució d'alcaldia número 153 de data 14 de març de 2018, s’ha resolt aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, que podeu consultar AQUÍ.