PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2018-125 de data 2 de març de 2018 s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de coordinador esportiu de l'Ajuntament de la Sénia, en règim de personal laboral temporal.

Les instàncies es podran presetar fins el dia 3 d'abril, mitjançant el formulari que podeu descarregar AQUÍ.

Podeu consultar les bases AQUÍ


NOTA:

En data 21.03.2018 s'ha emès diligència amb número 2018-0169 per fer constar que:
Diligència per fer constar que a l’últim paràgraf de la base vuitena de les bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de coordinador esportiu de l'Ajuntament de la Sénia, en règim de personal laboral temporal, aprovades mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2018-125 de data 2 de març de 2018.
On posa: L’aspirant que obtingui major puntuació resultarà seleccionat per ocupar el lloc de coordinador esportiu, joventut i infància, mitjançant un contracte de relleu amb una jornada del 75% i una durada igual al temps que falti al treballador substituït per arribar a l'edat de jubilació ordinària exigia,
Hi ha de posar: L’aspirant que obtingui major puntuació resultarà seleccionat per ocupar el lloc de coordinador esportiu, joventut i infància, mitjançant un contracte temporal amb una jornada del 100%.