PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

El Ple de l’Ajuntament de La Sénia, en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’octubre de 2017, va acordar l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals, 2018:

  • T4 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants
  • T8 Taxa per recollida d’escombraries
  • I3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per
tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si passat l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’esmentat Acord.

Enllaç al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona