ANUNCI

Exp. 938/2017

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2017-0487 de data 8 d’agost de 2017, s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de sergent de la Policia local, mitjançant el procediment de concurs oposició i pel sistema de promoció interna.

Per veure'n més feu clic AQUÍ

Us podeu descarregar la instància AQUÍ