ANUNCI

Exp. 820/2017

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2017-0469 de data 27 de juliol de 2017 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'administratiu adscrit al departament de secretaria mitjançant el procediment de concurs oposició i pel sistema de promoció interna.

Per veure'n més feu clic AQUÍ.

Podeu descarregar la instància AQUÍ.