PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

ANUNCI

Exp. 820/2017

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2017-0469 de data 27 de juliol de 2017 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'administratiu adscrit al departament de secretaria mitjançant el procediment de concurs oposició i pel sistema de promoció interna.

Per veure'n més feu clic AQUÍ.

Podeu descarregar la instància AQUÍ.