ANUNCI

Exp. 879/2017

De conformitat amb allò que disposa la Resolució d'Alcaldia núm. 2017-0458 de data 25/07/2017, i en compliment d'allò que estableixen dels articles 56 i següents del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, s'anuncia l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017 a l’Ajuntament de la Sénia.

Per veure'n més feu clic AQUÍ.