PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Finalitzada la totalitat de les proves, la valoració de mèrits i l’entrevista personal el resultat final del procés de selecció per a la Borsa d'Auxiliars admnistratius és el que trobareu al següent ENLLAÇ.

Totes les persones que han superat el procés de selecció s’inclouran en una borsa de treball per a futures contractacions que resultin necessàries per cobrir vacants temporals degudes a baixes per malaltia, maternitat, permisos, excedències, etc. ordenades segons la puntuació obtinguda.

Els aspirants de la borsa que siguin contractats causaran baixa temporalment i una vegada que finalitzi el seu contracte amb l’Ajuntament, tornaran a ser donats d’alta en la borsa de treball segons els resultats obtinguts en el procés de selecció.

La crida es realitzarà seguint l’ordre de puntuació que els aspirants hagin obtingut i hauran d’incorporar-se al lloc de treball en el termini màxim de cinc dies des de la comunicació.

La renúncia a un lloc de treball, dues vegades consecutives, suposarà el passi de l’aspirant a l’últim lloc de la borsa, llevat que concorri una de les circumstàncies de la Base Desena.

En el contracte de treball s’establirà un període de prova que en cas de no esser superat suposarà la finalització del contracte sense dret a cap indemnització econòmica i el passi de la persona contractada a l’últim lloc de la borsa.