• Jornada: de dilluns a divendres, 25 hores setmanals (tarda)
  • Contracte: del 3 al 28 de juliol
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
  • Currículum vitae
  • DNI
  • Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil o  Títol de Monitoratge d’Esports
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
  • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà  justificar-ho documentalment)
PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
  • Del 16 al 31 de maig de 2017 (no s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest termini)
  • Al registre d’entrada de l’ajuntament
  • La documentació s’ha de presentar juntament amb el model d’instància.
  • Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades, o es podran compulsar en el moment de la seva presentació a la vista del document original.

Descarregar instància
Descarregar el cartell informatiu