PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues
 • Jornada: de dilluns a divendres, 25 hores setmanals (tarda)
 • Contracte: del 3 al 28 de juliol
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
 • Currículum vitae
 • DNI
 • Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil o  Títol de Monitoratge d’Esports
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà  justificar-ho documentalment)
PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
 • Del 16 al 31 de maig de 2017 (no s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest termini)
 • Al registre d’entrada de l’ajuntament
 • La documentació s’ha de presentar juntament amb el model d’instància.
 • Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades, o es podran compulsar en el moment de la seva presentació a la vista del document original.

Descarregar instància
Descarregar el cartell informatiu