Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2017-0291 de data 3 de maig de 2017 s’han aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de llocs de treball temporal d’auxiliars administratius per cobrir temporalment les necessitats del personal d’administració.

Podeu consultar les bases reguladores que regiran la convocatòria fent clic AQUÍ.

Presentació d'instàncies: Del 16 de maig al 5 de juny (Ambdós inclosos).

Podeu descarregar la instància model AQUÍ.