Un cop finalitzada la totalitat de les proves, la valoració de mèrits i l’entrevista la puntuació total obtinguda pels aspirants que han superat les proves és la que trobareu al següent enllaç: ANUNCI RESULTAT VALORACIÓ FINAL

Tots els aspirants que han superat el procés de selecció s’inclouran en una borsa de treball per a futures contractacions que resultin necessàries per cobrir temporalment vacants degudes a baixes per malaltia, maternitat, permisos, excedències, ... ordenades segons la puntuació obtinguda.

La crida per incorporar-se al lloc de treball es realitzarà seguint l’ordre de puntuació total que els aspirants hagin obtingut al procés de selecció.

L’aspirant o aspirants que siguin contractats causaran baixa en la borsa temporalment, i una vegada que finalitzi el seu contracte amb l’Ajuntament, tornaran a ser donats d’alta en la borsa de treball segons els resultats obtinguts en el procés de selecció.

La renúncia a un lloc de treball, dues vegades consecutives, suposarà el passi de l’aspirant a l’últim lloc de la borsa, excepte que concorrin les circumstàncies especificades a la Base onzena.

En el contracte de treball s’establirà un període de prova que en cas de no esser superat suposarà la finalització del contracte sense dret a cap indemnització econòmica i el passi de la persona contractada a l’últim lloc de la borsa.