PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Un cop finalitzada la totalitat de les proves, la valoració de mèrits i l’entrevista la puntuació total obtinguda pels aspirants que han superat les proves és la que trobareu al següent enllaç: ANUNCI RESULTAT VALORACIÓ FINAL

Tots els aspirants que han superat el procés de selecció s’inclouran en una borsa de treball per a futures contractacions que resultin necessàries per cobrir temporalment vacants degudes a baixes per malaltia, maternitat, permisos, excedències, ... ordenades segons la puntuació obtinguda.

La crida per incorporar-se al lloc de treball es realitzarà seguint l’ordre de puntuació total que els aspirants hagin obtingut al procés de selecció.

L’aspirant o aspirants que siguin contractats causaran baixa en la borsa temporalment, i una vegada que finalitzi el seu contracte amb l’Ajuntament, tornaran a ser donats d’alta en la borsa de treball segons els resultats obtinguts en el procés de selecció.

La renúncia a un lloc de treball, dues vegades consecutives, suposarà el passi de l’aspirant a l’últim lloc de la borsa, excepte que concorrin les circumstàncies especificades a la Base onzena.

En el contracte de treball s’establirà un període de prova que en cas de no esser superat suposarà la finalització del contracte sense dret a cap indemnització econòmica i el passi de la persona contractada a l’últim lloc de la borsa.