Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 2020-889 de data 24 de novembre de 2020, s’han aprovat les bases del procediment selectiu per cobrir 1 plaça d’agent interí de la policia local.

En data 24 de novembre de 2020 s'han publicat les bases a la web i a la seu electrònica. Podeu consultar les bases fent clic AQUÍ.

Presentació d'instàncies: Del 24 de novembre al 3 de desembre (ambdós inclosos)

Característiques de l'oferta

 • Llocs de treball: 1
 • Adscripció: policia local
 • Característiques: interí temporal de màxima urgència
 • Data d’incorporació: immediata, desembre
 • Jornada: 37,5h amb flexibilitat horària
 • Durada: 3 mesos

Requisits

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys, en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió del permís B de conduir.
 • Posseir el certificat de nivell intermedi de català (Nivell B).

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

Documentació que cal presentar
 • Instància (model oficial)
 • Currículum vitae de l'aspirant
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia dels permisos i dels títols acadèmics exigits a l’apartat segon de l’annex.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar.
 • Certificat de nivell intermedi de català (Nivell B o superior).

Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies, el tribunal podrà requerir la presentació de documents originals.  

Lloc de presentació

Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmits destacats, sol·licitud d’admissió a proves selectives, https://lasenia.eadministracio.cat/?x=fApqJoRo6Uj8R3bb-i7CAHfWXejtq3kskxjTSk0FBUVeceNTMi8fAXOH3DbLhFjPNk9p5IkR6Mwaud9uXf7cVIuDiaxM-ayHGJGPx0vAQ8IGI8KVOs1OvXf4AmLR1tPDn5zvZxvfYtE fent constar Exp. núm. 1447/2020 i adjuntant la documentació requerida

També podeu presentar  la instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament. Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 – Planta baixa)

Per consultes us podeu adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.