Mitjançant resolució d'alcaldia número 2019-0258 de data 11 d'abril de 2019, s'ha resolt aprovar el llistat definitiu d'admesos/exclosos selecció agents policia local (Exp. 1411/2018). Podeu consultar l'anunci AQUÍ