Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 2019-38 de data 24 de gener de 2019, s’han aprovat les bases del procediment selectiu per cobrir 2 places d’agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

En data 13 de febrer de 2019 s'han publicat les bases al DOGC núm. 7809 de 13 de febrer de 2019.

Presentació d'instàncies: Del 14 de febrer al 13 de març (ambdós inclosos)

Podeu descarrega la instància AQUÍ.

Documentació que cal adjuntar a la instància

  • DNI
  • Currículum
  • titulació acadèmica
  • Nivell B2 de català
  • Carnet de conduir A
  • Carnet de conduir B
  • Justificant de pagament de la taxa
  • Declaració jurada del compromís de portar armes
  • Documentació justificativa dels mèrits al·legats

En data 5 de març de 2019 s'ha aprovat la rectificació de l'error material de l’anunci de la convocatòria, de les bases del procés de selecció per cobrir dues places vacants de personal funcionari, agent de policia local. Consulteu l'anunci fent clic al següent enllaç Correcció errada Anunci bases del procés de selecció