Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2018-0662 de data 3 d'octubre de 2018 s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició.

En data 18 d'octubre de 2018, s'han publicat les bases al DOGC número 7729.

Podeu consultar les bases fent clic AQUÍ

Podeu descarregar la instància fent clic AQUÍ