caeuenfrgldeitptrorues

NOTA DE PREMSA – PLE ORDINARI 30/07/2018

ACORD PER HABITATGES DE TANTEIG I RETRACTE. S’aprova per unanimitat, l’adhesió a l’acord marc de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per fer possible el dret de tanteig i retracte en cas que l’Ajuntament vulgui adquirir algun habitatge amb finalitats socials.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. S’aprova per unanimitat, estructurar els llocs de treball de forma més adequada a les necessitats de l’ajuntament, assignar les funcions i atribucions a desenvolupar el personal que ocupa el lloc de treball.

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. S’aprova amb les abstencions del PDeCAT, ERC-AM i PSC-CP, la valoració dels llocs de treball la qual comporta l’especificació i la determinació de les retribucions complementaris dels respectius llocs.

CONVENI PER A LES VISITES A LES RÈPLIQUES D’AVIONS. S’aprova per unanimitat, el conveni amb el Sr. J.R.B el conveni que permet les visites guiades a les rèpliques dels avions Polikarpov I-16 i Tupovel, complementant les visites culturals que es realitzen al Camp d’Aviació de la Sénia.

FESTES MAJORS 2018. S’aprova amb les abstencions d’ERC-AM i PDeCAT, el programa oficial d’actes de les Festes Majors 2018 del 18 al 27 d’agost de 2018 (ambdós inclosos) i la ratificació de caràcter tradicional del correbous dins de les Festes Majors 2018 com a manifestació festiva popular des de temps immemorials.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL. S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats per una sèrie de documents comptables, com el balanç de situació, el compte de resultat econòmic, liquidació i la memòria, d’on es deriva que l’entitat local presenta una situació d’equilibri patrimonial i financer.