GOVERNACIÓ

Les funcions en la regidoria de governació són la gestió de la policia local, el trànsit i la seguretat ciutadana, transports públics i col·lectius així com qualsevol altre assumpte que incideixi directament en matèries de governació.

Entre els objectius d'aquesta àrea hi figura el de convertir el cos de la policia local en un cos de proximitat, que pugui intervenir en casos de conflicte entre veïns, per exemple, i que garanteixi la bona convivència. També hem d'impulsar mesures per fomentar el civisme de la ciutadania a través de polítiques preventives que trobin solucions.


Regidor: Jose Ramon Bellaubí
Secretari: Laia Ferreres Fatsini
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Expedient núm.:1333/2020

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de civisme i convivència ciutadana.

En compliment dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, la pàgina web (www.lasenia.cat) i la seu electrònica (https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’expedient es podrà examinar al Departament de Governació d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple de la corporació.

L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballé

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Expedient núm.:1335/2020

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

En compliment dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, la pàgina web (www.lasenia.cat) i la seu electrònica (https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’expedient es podrà examinar al Departament de Governació d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple de la corporació.

L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballé

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES, VETLLADORS I INSTAL·LACIONS SIMILARS

Expedient núm.:1337/2020

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de trànsit, circulació i seguretat viària.

En compliment dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, la pàgina web (www.lasenia.cat) i la seu electrònica (https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’expedient es podrà examinar al Departament de Governació d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple de la corporació.

La Sénia,
L’alcalde, José Ramon Bellaubí Caballé

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

Expedient núm.:1336/2020

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora sobre tinença, protecció i control d'animals de la Sénia.

En compliment dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, la pàgina web (www.lasenia.cat) i la seu electrònica (https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’expedient es podrà examinar al Departament de Governació d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple de la corporació.

L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballé

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA SOBRE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL D'ANIMALS

Ens comuniquen de Diputació de Tarragona, que per qüestions tècniques i climatològiques es fa necessari prorrogar el tall a la carretera TV-3421 fins el divendres 31-05-19.

Tall de carretera TV-3421 de la Sénia a Roquetes

Tram: Del Pk 0 al PK 13

Dates: Dilluns 20-05-2019 a divendres 31-05-2019

Horari: 24h