Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins del barranc del Consul, Escarps, dels Cabanils i del mas de Lluneta a la Sénia (Montsià – Tarragona)”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0111 de data 20/02/2020. Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2020-1624 publicat el 06/03/2020).

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUI