MEDI AMBIENT

 La Regidoria de Medi Ambient treballa per millorar la gestió dels diferents aspectes mediambientals del municipi i perquè les activitats que es desenvolupen en el territori es facin de forma respectuosa amb el medi. L’objectiu general de la regidoria és preservar el nostre entorn més proper i millorar la qualitat de vida de la gent.
Per aconseguir tot això, es dediquen esforços en diverses línies de treball. Aquesta feina necessita la col·laboració de totes les àrees de l’ajuntament, perquè cada una d’elles pot fer molt per assolir els objectius de millora.


Regidor: David Capitan Cano
Secretaria: Carmen Maria Vidal
  Adreça electrònica:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0024 de data 18/01/2021 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria, a la Sénia (Montsià-Tarragona)” anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2021-00421 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sénia,
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer

S'han obert nous trams del camí fluvial del Riu Sénia, concretament:
- Del Molí la Vella a la Font del Draper (300 metres)
- De la Font del Draper a les Escales de fusta de la platgeta (50 metres)
- El Baixador al riu pel Molí Samarro (200 metres)

A banda de l'anterior, també s'han rehabilitat ambientalment diferents punts del riu Sénia (Toll dels Arenals i el Partidó)

Tots els trams s'han fet recuperant antigues sèquies històriques en desús, pel que també s'ha posat en valor el patrimoni industrial del municipi.

L'Actuació ha estat realitzada per l'Ajuntament de la Sénia i ha rebut una subvenció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Afegir també que, amb la intenció de complementar els treballs realitzats, s'han instal·lat diverses cartelleres interpretatives per indicar el traçat del camí fluvial del riu Sénia i, així, destacar-ne els seus elements més significatius. Dos cartelleres s'han instal·lat a l'escala de fusta de la Font del Draper i, una altra, al Partidó.

ACTUACIONS DE MILLORA EN ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A VALLDEBOUS.

S'han executat les actuacions de millora de la captació d’aigua en infraestructures per a la prevenció d’incendis a la forest de Valldebous (Dipòsit de la Cisterneta) TM la Sénia dintre de les SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS. CONVOCATORIA 2019 DE 22 DE MARÇ DE 2019 de la Diputació de Tarragona.

 

L'Ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria, a la Sénia (Montsià-Tarragona)” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0024 de data 18 de gener de 2021.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El present projecte s’ha publicat al BOPT el 28/01/2021, amb numero d’inserció 2021 – 421.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en aquesta mateixa web:

PROJECTE

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES

 

Antecedents

El municipi de la Sénia es troba adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses des dels seus inicis, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi climàtic.

El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin per col·laborar en el compliment de la política energètica europea de reduir les emissions de CO2 en, com a mínim, un 20% l’any 2020. De fet els signataris assumeixen el compromís de fins i tot anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any 2020, tot impulsant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.