caeuenfrgldeitptrorues

Aprovat inicialment el "Projecte executiu de millora del paviment del Poliesportiu de la Sénia amb la instal·lació de parquet” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0134 de data 19/02/2021.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2021-01809 publicat el 09/03/2021)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al•legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ