Comerç, Indústria, Empresa i Ocupació

Les funcions de la regidoria  d’empresa ocupació i comerç són portar a terme totes les tasques relacionades en el municipi de la Sénia, que fan referència a:

- L’impuls i desenvolupament del pla de treball de l’AODL
- Difusió i informació sobre premis i subvencions als diferents col·lectius interessats.
- Gestió i organització de cursos de formació
- Donar suport i informació a emprenedors i desocupats
- Fer d’enllaç entre les associacions municipals de comerços i empresaris.
- Organització activitats relacionades amb l’empresa, com per exemple premis o jornades

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.


Regidora Comerç, Indústria i Empresa: Araceli Michavila Arnau.
Regidora d'Ocupació: Alma Gimeno Blas.
Secretària: Mª Carmen Gonzalez Sierra.
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)


 

 

caeuenfrgldeitptrorues

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

A qui va dirigit?
En poden ser beneficiaris els joves acollits al programa de Garantia Juvenil que es donin d’alta prèviament com a treballadors autònoms, amb domicili fiscal o centre de treball a Catalunya.

Import
L'import serà de 9.100,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la seguretat social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2017.

Per a més informació pots consultar el  lloc  web:  Subvencions  per  a  l'autoocupació de joves beneficiaris de Garantia Juvenil

SUBVENCIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE MAJORS DE 45 ANYS

Resum de les bases reguladores per les subvencions per contractar a majors de 45 anys segons l’ordre EMO/311/2015, de 2 d’octubre i les modificacions de l’ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017

Requisits per la persona o entitat beneficiària:
o    Poden ser persones físiques i jurídiques amb centre de treball a Catalunya. En cap cas administracions públiques i empreses vinculades o dependents, ni empreses d’inserció i treball temporal.
o    Incrementar amb el contracte a subvencionar el nombre de persones ocupades (segons la mitjana dels 12 mesos previs) o cobrir una vacant per dimissió, discapacitat, jubilació, reducció voluntària de jornada o acomiadament disciplinari procedent.
o    No tenir més de 5 contractes subvencionables ni superar el 50% de la plantilla.
o    Complir la legislació vigent

Requisits pel treballador:
-    Tenir 45 anys o més.
-    Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant de feina no ocupat al menys 6 mesos dels 12 anteriors al contracte.
-    No tenir cap contracte indefinit els últims 6 mesos.

Contractes subvencionables:
-    Contractes temporals o indefinits. Exclosos els de pràctiques o fixos discontinus.
-    Amb període de subvenció mínim de 6 mesos i màxim de 12. Si el contracte és temporal s’ha d’incloure la data de finalització.
-    Es poden subvencionar les pròrrogues amb una durada total màxima de 12 mesos (18 mesos en cas de contractar a una persona amb discapacitat)
-    Amb una jornada des del 50% al 100%, expressada al contracte amb el percentatge.
-    Formalitzats com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud de subvenció.
-    Ha d’incloure la imatge institucional del SOC i el SEPE i la següent frase:

“Contracte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb càrrec als pressupostos dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals. Ordre EMO/311/2015, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball.”

Quantia de la subvenció:
La quantia de la subvenció oscil·la entre 2.250€ i 24.000€ per contracte en funció de:
-    Salari brut anual segons conveni.
-    Duració del contracte.

Interval de jornada.
-    Si existeix una discapacitat igual o superior al 33%.
-    Si es contracta a una dona en una ocupació on està subrepresentada.

No pot superar el 50% del cost total de contractació, o el 75% si es contracta a una persona amb discapacitat igual o superior al 33%.

Sol·licituds i documentació:


El formulari de sol·licitud està disponible a http://web.gencat.cat Cal adjuntar la següent documentació:
-    Informe de l’OTG que verifiqui que el treballador compleix els requisits.
-    Contracte de treball signat per les dues parts, comunicat a Contrat@.
-    Informe de Dades de Cotització a la Seguretat Social (IDC).
-    Full de domiciliació bancària segons el model del Departament d’Economia i Hisenda.
-    Declaració responsable del compliment dels requisits.
-    Autorització del treballador, si és una persona amb discapacitat, per comprovar per mitjans electrònics el grau de discapacitat.

Si aquests documents ja han estat presentats anteriorment a la Generalitat de  Catalunya sol caldrà una declaració de que no hi ha modificacions.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre de 2017. Procediment de concessió i pagament:
Verificada la documentació entregada, s’assignarà un ordre de presentació que es seguirà per resoldre-les fins exhaurir la partida pressupostària de 1.000.000 d'euros. Les sol·licituds que quedin pendents es podran satisfer a càrrec de l’exercici pressupostari següent.

La resolució serà publicada al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en el termini màxim de 6 mesos.

Un cop concedida la subvenció es paga una bestreta del 80%, i un cop acabat el contracte i feta la justificació es paga el 20% restant.

Justificació:

En el termini de dos mesos després de finalitzat el contracte s’ha de lliurar la documentació següent:
o    Declaració de que el contracte s’ha realitzat. Amb annex on constin les dades del contracte i el cost de la contractació.
o    Relació d’altres bonificacions o subvencions que hagin finançat la mateixa activitat, incloses les bonificacions a la seguretat social, si n’hi ha.
o     Baixa a la seguretat social o pròrroga del contracte.