caeuenfrgldeitptrorues

 L’any 2005 l’Ajuntament de la Sénia va iniciar la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 14 de maig de 2007, per tal d’adequar el planejament urbanístic vigent, que data encara de l’any 1883, modificat l’any 1992, als múltiples canvis normatius i a la realitat urbanística i socio-ecòmica del municipi.

 Des de l’any 2005 fins l’actualitat, la cojuntura econòmica i social del municipi de la Sénia i les previsions de creixement s’han reduït de manera substancial, arran de la crisi econòmica que es va iniciar a l’any 2009. En conseqüència, s’ha fet necessari adequar la proposta d’ordenació  del POUM a la realitat, previsions de creixement i necessitats reals del municipi.

Per aquest motiu, i arran de les peticions de la població i dels diferents sectors ecòmics, i d’acord amb les indicacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’han portat a terme modificacions significatives en la documentació integrant del POUM que es va aprovar inicialment l’any 2007, reduïnt considerablement la proposta d’ampliació de sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable, i adequant les previsions urbanístiques a la realitat del territori, a fi de poder donar una resposta àgil a les necessitats de qualsevol sector de la població i facilitar la implantació de nous usos, activitats i indústries.  

Aquesta modificació substancial ha fet necessària una nova aprovació inicial del POUM, que es va acordar pel Ple de l’Ajuntament en la darrera sessió de data 24 de setembre

Lexpedient es sotmet a consultes de les Administracions públiques afectades i a informació pública per a tothom que hi estigue interessat.   

La documentació completa de l’expedient es podrà consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Sénia, al carrer Tortosa, 1, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores i AQUÍ.