La Diputació de Tarragona, mitjançant la convocatòria publicada al BOPT de 14 de març de 2019, per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals, ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia, segons acord de 17 de desembre de 2019, l’import de 745,58€, per al 12è Cicle d’Orgue que va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Bartomeu, els dies 29 de juny i 6 i 13 de juliol de 2019, que representa el 36,37% del total de la despesa.