Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, anualitat 2016.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 4.153,53€ per al finançament de l'actuació de protecció de la salut per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans; i una subvenció per import de 889,84€ per a la gestió d'espècies plaga (mosca negra i mosquit tigre), corresponents a l'anualitat 2016.