caeuenfrgldeitptrorues

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern té les següents atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • L'aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí.
 • La resta de funcions que exerceix són principalment de col·laboració i suport a l’Alcaldia, coordinació entre les tinències d’Alcaldia i les regidories delegades entre els membres de l’ajuntament responsables del Govern Municipal.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local és quinzenal, els dilluns a partir de les 18.00h.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Joan Moisés Reverté - Alcalde
 • Isa Castell Solà - 1a tinenta d’Alcaldia
 • David Capitan Cano - 2n tinent d’Alcaldia
 • Elena Tobias Bellés - 3a tinenta d’Alcaldia
 • Fernando Bel Vidal- 4t tinent d’Alcaldia

CONSULTEU LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN

Joan Moises Reverté 2015-2019
Marutxi Ballester Ferreres 2011-2015
Víctor Pla Cervera 2007-2011
Victor Pla Cervera 2003-2007
Julio Allepuz Querol 1999-2003
Josep Marti Gisbert 1995-1999
Victor M. Gimeno Sanz 1991-1995
Jose Marti Gisbert 1987-1991
Victor Manuel Gimeno Sanz 1983-1987
Victor Manuel Gimeno Sanz 1979-1983

 

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.

Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.

- Elaborar les nòmines i seguretat social.

- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna

- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball

- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional

- Definir la política retributiva del personal

- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal

 • Regidora: Alma Gimeno Blas
 • Secretària: Isabel Queralt Llobregat
 • Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)
L’Alcaldia presideix la Corporació i ostenta les atribucions següents:
 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar a l’Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat dels supòsits previstos en la Llei 7/1985, i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades a l’article 177.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li corresponguin quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Desenvolupar la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris/ies de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri.
 • Exercir la direcció de la policia municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia.
  Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant-ne compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic que la seva alienació no es trobi prevista en el Pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

 

La Regidoria d'Hisenda se centra principalment en la gestió del pressupost, la comptabilitat, i la gestió d'ingressos i despeses de l’ajuntament.

El pressupost municipal és l'instrument econòmic i financer i l'eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories de l'Ajuntament.

La Regidoria d'Hisenda s'encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos.

S'encarrega també de l'elaboració de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com del manteniment i l'actualització dels padrons fiscals i de les liquidacions tributàries

 • Regidora: Tere Vidal Ferré
 • Secretària: Elena Ferré Boix
 • Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

Subcategories