caeuenfrgldeitptrorues

Es comunica que per avaria de la unitat mòbil ITV s'anul·la el desplaçament que s'havia previst per la pròxima setmana, dies 22 a 25 d'octubre.

Disculpeu les molèsties.

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de la Sénia està formada per un total de 13 regidors i regidores.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

COMPENTÈNCIES

 • Competències de caràcter normatiu: aprovació d’ordenances, reglaments i plans urbanístics, entre d’altres. També aprovació de pressupostos, plantilla de personal, relació de llocs de treball, formes de gestió els serveis locals, acceptació de delegacions de competències o el planejament de conflictes de competències davant d’altres administracions.
 • Competències de fiscalització d’altres òrgans municipals i de manera especial a l’alcaldia.
 • Competències relatives a prendre decisions d’important transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals o que poen tenir-la: alterar la qualificació jurídica dels béns municipals, vendre patrimoni, endeutar-se, contractar o comprar, si el valor e l’operació supera el 10% dels recursos.
 • Elecció de l’alcalde o alcaldessa, a qui també pot destituir a través dels procediment de moció de censura o de qüestió de confiança
 • Competències atribuïdes expressament per les lleis sectorials als municipis.
 • El Ple pot delegar part de les seves atribucions en l’ Alcaldia o la Junta de Govern Local.

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia té delegades en la Junta de Govern Local les funcions següents:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí. 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS 

L'ajuntament de la Sénia celebra sessió plenària ordinària de forma bimensual (febrer, abril, juny, juliol, setembre, octubre i desembre) el penúltim o últim dilluns hàbil del mes corresponent, a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament. (Enllaç a l'acord)

COMPOSICIÓ ACTUAL

 

Nom Càrrec Regidories Data nomenament Grup
José Ramon Bellaubí Caballer  Alcalde - President Governació 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Araceli Michavila Arnau 1a Tinent d'alcaldia Comerç, Indústria i Empresa 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Laia Sanz Masclans 2a Tinent d'alcaldia Turisme, Joventut, Infància i Festes Populars 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
David Capitan Cano 3r Tinent d'alcaldia Cultura i Medi Ambient 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Maria Teresa Vidal Ferré 4a Tinent d'alcaldia Hisenda 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Alma Gimeno Blas Regidora Àrea de les persones, Ensenyament, Personal i Ocupació 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Fernando Bel Vidal Regidor Serveis Municipals, Festes Majors, Agricultura i Ramaderia 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Pau Garcia Bel Regidor Esports, Urbanisme i Mitjans de Comunicació 15.06.2019 Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG)
Jose Antonio Tístar Mata Regidor - 15.06.2019 La Sénia Sí (LSi-AM)
Susana Querol Gavaldà Regidora - 15.06.2019 La Sénia Sí (LSi-AM) 
Arturo Martinez Hernández Regidor - 15.06.2019 Alternativa Senienca (AS)
Javier Sabater Sabater Regidor - 15.06.2019 Alternativa Senienca (AS)
Maria José Vila Bellaubí Regidora - 15.06.2019 Socialistes per la Sénia (CP)
 

CARTIPÀS MUNICIPAL PER AL MANDAT 2019-2023

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Moises Reverté 2015-2019
Marutxi Ballester Ferreres 2011-2015
Víctor Pla Cervera 2007-2011
Victor Pla Cervera 2003-2007
Julio Allepuz Querol 1999-2003
Josep Marti Gisbert 1995-1999
Victor M. Gimeno Sanz 1991-1995
Jose Marti Gisbert 1987-1991
Victor Manuel Gimeno Sanz 1983-1987
Victor Manuel Gimeno Sanz 1979-1983

 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern té les següents atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • L'aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí.
 • La resta de funcions que exerceix són principalment de col·laboració i suport a l’Alcaldia, coordinació entre les tinències d’Alcaldia i les regidories delegades entre els membres de l’ajuntament responsables del Govern Municipal.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local és quinzenal, els dilluns a partir de les 18.00h.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Joan Moisés Reverté - Alcalde
 • Isa Castell Solà - 1a tinenta d’Alcaldia
 • David Capitan Cano - 2n tinent d’Alcaldia
 • Elena Tobias Bellés - 3a tinenta d’Alcaldia
 • Fernando Bel Vidal- 4t tinent d’Alcaldia

CONSULTEU LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN

L’Alcaldia presideix la Corporació i ostenta les atribucions següents:
 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar a l’Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat dels supòsits previstos en la Llei 7/1985, i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades a l’article 177.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li corresponguin quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Desenvolupar la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris/ies de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri.
 • Exercir la direcció de la policia municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia.
  Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant-ne compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic que la seva alienació no es trobi prevista en el Pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

 

Subcategories