caeuenfrgldeitptrorues

CONCURS PÚBLIC PER A L’ARRENDAMENT DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL

L’Ajuntament de la Sénia anuncia que s’ha efectuat la convocatòria del concurs per a l'arrendament del bé immoble (concretament del bar del camp de futbol), situat al Passeig de la Clotada 59 (segons nomenclàtor municipal i 55 segons cadastre), inclòs dintre la referència cadastral 0623102BF7002D0001F, per destinar-ho a la gestió del servei de bar.

Totes aquelles persones i/o empreses que puguin estar interessades en arrendar-lo podran consultar els documents i terminis en les dependències municipals,  o al web: