caeuenfrgldeitptrorues

José Ramon Bellaubí Caballer, Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia,

FAIG SABER:

Que d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aplicació del Pla Bàsic d’Emergències Municipals, i de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora de bases de règim local, s’adopten les mesures següents:

Activitats a la via pública

1.Els veïns i veïnes de la Sénia hauran de complir les indicacions de les autoritats sanitàries.

2. La mobilitat i l'activitat al carrer s'haurà de limitar estrictament als supòsits previstos al Reial Decret que declara l'estat d'alarma. Totes les activitats hauran de fer-se individualment, excepte que s'acompanyi a menors, persones amb discapacitat o amb causa justificada. Aquests supòsits són:

− Adquisició d'aliments, productes de primera necessitat i medicaments.

− Assistència a centres sanitaris.

− Desplaçament al lloc de feina.

− Assistència a la cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.

− Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

− Per causa de força major o per situació de necessitat, entre les quals mantenir la salubritat dels habitatges traient les escombraries i als animals de companyia per les seves necessitats.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, caldrà evitar aglomeracions i trobades, tant a l’espai públic com als domicilis i locals particulars, i s'haurà de mantenir entre persones la distància de seguretat d`almenys un metre. També aplicable a comerços, farmàcies, entitats financeres, centres sanitaris, etc. (Respecteu les directrius organitzatives que hagin establert).

4. No es podran realitzar activitats d'oci, revetlles ni festes populars, ni tan sols activitats esportives (ciclisme, córrer, etc.) amb la finalitat d’evitar accidents que puguin contribuir a col·lapsar els serveis sanitaris.

5. Es demana als veïns i veïnes de la Sénia que qualsevol gestió que vulguin fer amb l'Ajuntament la facin telemàticament o per telèfon de dilluns a divendres de 10 a 14 h, al n.m. 977713000, ja que estan suspesos tots els terminis administratius mentre duri la vigència de l'estat d'alarma.

Policia Local 658906960.

Qualsevol informació sanitària al 061.

Emergències al 112.

6. Tots els terminis que hagin de complir amb l'Ajuntament, inscripcions en activitats, al.legacions en diferents procediments, processos selectius de personal, tràmits de contractació, etc. estan suspesos. Aquests terminis es reprendran quan deixi d'estar vigent l'estat d'alarma.

Obres i serveis municipals

7. Queden suspeses les obres públiques i els treballs de manteniment al municipi durant el període de vigència de la declaració d'alarma, sens perjudici que continuïn aquells els que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones i béns. De forma excepcional, s'autoritzarà la continuïtat d'aquelles obres públiques que es considerin essencials quan la seva suspensió comporti perjudicis de molt difícil reparació.

Informació actualitzada

8. L’Ajuntament informarà de forma permanent a través del web lasenia.cat i de les xarxes socials municipals de la situació al municipi i les mesures i recomanacions a seguir actualitzades a cada moment.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions podrà ser objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

Agraeixo, en nom de tot el poble, l’esforç i el sacrifici que està fent el personal sanitari, d’emergències, Policia Local i dels diferents serveis municipals. Vivim un període complicat i ens en sortirem exercint la solidaritat i el suport mutu respectant en primer lloc l’aïllament social necessari per contenir l’epidèmia.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

La Sénia, 15 de març de 2020

L’alcalde,

José R. Bellaubí