caeuenfrgldeitptrorues

ANUNCI

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2018/0195 de data 4 d’abril de 2018, s’ha resolt concedir una ampliació del termini per presentar sol·licituds de bonificacions d’IBI per concórrer circumstàncies culturals, en foment de l’ocupació i activitats agropecuàries fins el dia 6 d’abril de 2018 (inclòs).