caeuenfrgldeitptrorues

Podeu consultar les condicions a l’article 4.4.1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI. I1 IBI
https://lasenia.cat/html/index.php/ajuntament/govern-municipal/ordenances-2017

Qui pot sol·licitar la bonificació?
Els titulars d’immobles on hagi empreses/comerços que tinguin treballadors contractats a jornada completa

Termini per sol·licitar la bonificació:
28 de febrer de 2021

Com fer la sol·licitud?
La sol·licitud està disponible a la Seu electrònica/tràmits destacats/Sol·licitud bonificació IBI en foment de l’ocupació
https://lasenia.eadministracio.cat/info.3

Documentació a presentar:


__ RNT desembre 2019 i 2020, de l’empresa que desenvolupa l’activitat econòmica.
__ Informe anual de mitjana de treballadors de l’any 2020.
__ Informe de vida laboral dels comptes de cotització de l’empresa, de l’1/1/2020 a 31/12/2020.
__ Documentació acreditativa adhesió Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació del Montsià i altres documents que acreditin la participació en projectes de col·laboració entre empreses.
__ Contracte de lloguer, en cas que l’activitat econòmica no la desenvolupi el mateix titular de l’immoble.
__ Document de compromís de repercussió de l’import bonificat en concepte d’IBI al preu del lloguer de l’immoble (model adjunt)
__ Altres documents, empreses de nova implantació al municipi.