Convocat Ple ordinari a l'Ajuntament de la Sénia per al proper dilluns, 30 de juliol, a les 19.30, amb el següent ordre del dia:

1.    ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE DE DATA: 25 DE JUNY DE 2018
2.    CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:
        a.    DECRETS DEL 411 AL 485 DE 2018
        b.    ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 4, 11 I 18 DE JUNY DE 2018
3.    DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA A L'ACORD MARC D'ENTITATS SOCIALS INTERESSADES EN HABITATGES PER TANTEIG I RETRACTE
4.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
5.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
6.    DICTAMEN D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL SENYOR JR.B.C., PER LES VISITES GUIADES A LES RÈPLIQUES DEL POLIKARPOV I-16 I TUPOLEV SB2
7.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2018. APROVACIÓ PROGRAMA OFICIAL D'ACTES I RATIFICACIÓ CARÀCTER TRADICIONAL DEL CORREBOUS
8.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
9.    MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DELS PEATGES DE L’AP-7 I LA REVERSIÓ DE MESURES IMPOSADES A L’N-340
10.    INFORMACIONS D’ALCALDIA
11.    PRECS I PREGUNTES