caeuenfrgldeitptrorues

Convocat Ple ordinari a l'Ajuntament de la Sénia per al proper 17 de desembre, a les 19.30, amb el següent ordre del dia:

1. ACTA DE LA SESSIO DE PLE DE DATES: 29 D’OCTUBRE I 26 DE NOVEMBRE DE 2018

2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:

     -DECRETS DEL 684 AL 820DE 2018

     - ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 3,8 i 22 D’OCTUBRE i 5,14 i 26 DE NOVEMBRE DE 2018

3. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/TEROL, 47, CANTONADA CTRA. BENIFASSÀ (EXP. 1394/2018)

4. DICTAMEN SOBRE EL NOU CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER DONAR CONTINUÏTAT A LA SEU DEL CAMPUS EXTENS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AL MUNICIPI DE LA SÉNIA I ADDENDES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2018 I 2019 (EXP. 1361/2018)

5. DICTAMENT D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019 (EXP. 1342/2018)

6. MOCIÓ SOBRE ELS PLANS EXTERIORS D’EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS NUCLEARS (EXP. 1406/2018)

7. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL I LA RECUPERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA (EXP. 1408/2018)

8. MOCIÓ DE SUPORT A L’ADHESIÓ AL MANIFEST QUE DEMANA EL PREMI NOBEL DE LITERATURA PER A FEDERICO GARCÍA LORCA (EXP. 1442/2018)

9. MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS (EXP. 1443/2018)

10. MOCIÓ PER RECLAMAR LA REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE L’IVA APLICABLE A LA COMPRA D’INSTRUMENTS MUSICALS (EXP. 1459/2018)

11. INFORMACIONS D’ALCALDIA

12. PRECS I PREGUNTES