caeuenfrgldeitptrorues

Ple ordinari de l'Ajuntament de la Sénia convocat per al proper dilluns, 29 d'octubre, a les 19.30h, amb el següent ordre del dia:

1.    ACTA DE LA SESSIO DE PLE DE DATA: 24 DE SETEMBRE DE 2018

2.    CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:
    •DECRETS DEL 611 AL 683 DE 2018
    •ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 13 i 31 D’AGOST, 6, 12 i 24 DE SETEMBRE

3.    DICTAMEN SOBRE EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL PROJECTE SERVEI COMUNITARI-2018

4.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE BONIFICACIONS IBI 2018 PER INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR

5.    DICTAMEN D’APROVACIÓ BONIFICACIONS IBI RÚSTICA PER ACTIVITATS AGROPECUÀRIES 2018

6.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER EXERCIR ACTIVITATS PRIVADES, MGG

7.    DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017

8.    DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ ALCALDIA APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2019

9.    INFORMACIONS D’ALCALDIA

10.    PRECS I PREGUNTES