caeuenfrgldeitptrorues

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de la Sénia està formada per un total de 13 regidors i regidores.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

COMPENTÈNCIES

  • Competències de caràcter normatiu: aprovació d’ordenances, reglaments i plans urbanístics, entre d’altres. També aprovació de pressupostos, plantilla de personal, relació de llocs de treball, formes de gestió els serveis locals, acceptació de delegacions de competències o el planejament de conflictes de competències davant d’altres administracions.
  • Competències de fiscalització d’altres òrgans municipals i de manera especial a l’alcaldia.
  • Competències relatives a prendre decisions d’important transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals o que poen tenir-la: alterar la qualificació jurídica dels béns municipals, vendre patrimoni, endeutar-se, contractar o comprar, si el valor e l’operació supera el 10% dels recursos.
  • Elecció de l’alcalde o alcaldessa, a qui també pot destituir a través dels procediment de moció de censura o de qüestió de confiança
  • Competències atribuïdes expressament per les lleis sectorials als municipis.
  • El Ple pot delegar part de les seves atribucions en l’ Alcaldia o la Junta de Govern Local.

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia té delegades en la Junta de Govern Local les funcions següents:

  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
  • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí. 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS 

L'ajuntament de la Sénia celebra sessió plenària ordinària de forma bimensual (febrer, abril, juny, juliol, setembre, octubre i desembre) el penúltim o últim dilluns hàbil del mes corresponent, a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament. (Enllaç a l'acord)

COMPOSICIÓ ACTUAL

Nom Càrrec Data nomenament Grup
Joan Moisés Reverté Alcalde - President. Governació 13-06-2015 FS-E
Isa Castell Solà 1a Tinent d'alcaldia - Hisenda, Persona i Ensenyament 13-06-2015 FS-E
David Capitan Cano 2n Tinent d'alcaldia - Cultura i Mitjans de Comunicació 13-06-2015 FS-E
Elena Tobias Bellés 3a Tinent d'alcaldia - Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 13-06-2015 FS-E
Fernando Bel Vidal 4t Tinent d'alcaldia - Fires i Festes 13-06-2015 FS-E
Alma Gimeno Blas Regidora - Salut, Benestar Social i Igualtat 13-06-2015 FS-E
Pau Garcia Bel Regidor - Esports, Infància i Medi Ambient 30-09-2016 FS-E
Laia Sanz Masclans Regidora - Turisme i Joventut 24-03-2017 FS-E
Javier Sabater Sabater Regidor 13-06-2015 PP
Arturo Martínez Hernández Regidor 26-11-2015 PP
Eduard Robert Òdena Regidor 13-06-2015 PdCAT
José Antonio Tíscas Mata Regidor 13-06-2015 Junts-ERC-A
Juan Miguel Tíscar Gómez Regidor 13-06-2015 PSC-CP