caeuenfrgldeitptrorues

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern té les següents atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament:

  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L'aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí.
  • La resta de funcions que exerceix són principalment de col·laboració i suport a l’Alcaldia, coordinació entre les tinències d’Alcaldia i les regidories delegades entre els membres de l’ajuntament responsables del Govern Municipal.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local és quinzenal, els dilluns a partir de les 18.00h.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

  • Joan Moisés Reverté - Alcalde
  • Isa Castell Solà - 1a tinenta d’Alcaldia
  • David Capitan Cano - 2n tinent d’Alcaldia
  • Elena Tobias Bellés - 3a tinenta d’Alcaldia
  • Fernando Bel Vidal- 4t tinent d’Alcaldia

CONSULTEU LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN