caeuenfrgldeitptrorues

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern té les següents atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament:

  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L'aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí.
  • La resta de funcions que exerceix són principalment de col·laboració i suport a l’Alcaldia, coordinació entre les tinències d’Alcaldia i les regidories delegades entre els membres de l’ajuntament responsables del Govern Municipal.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

  • Joan Moisés Reverté - Alcalde
  • Isa Castell Solà - 1a tinenta d’Alcaldia
  • David Capitan Cano - 2n tinent d’Alcaldia
  • Elena Tobias Bellés - 3a tinenta d’Alcaldia
  • Fernando Bel Vidal- 4t tinent d’Alcaldia

CONSULTEU LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN