caeuenfrgldeitptrorues

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de la Sénia pel dijous 22 de juny, a les 19.30h a la sala de plens de l'Ajuntament. 

Ordre del dia, previst per a la sessió:

1. Actes de les sessions anteriors de Ple de dates 12 , 28 d’abril i 12 de maig de 2017

2. Control d’òrgans de govern:

· Decrets del 250 al 372 de 2017

· Juntes de Govern de dates 3, 10 , 24 d’abril i 2, 15 , 29 de maig de 2017

3. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de la Sénia per al foment de l’emprenedoria mitjançant la Xarxa URV Emprèn 

4. Dictamen d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i el senyor José Ramon Bellaubí Caballer, per les visites guiades a la rèplica del Polikarpov I-16

5. Dictamen d’aprovació inicial del conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de la Sénia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

6.Dictamen d’aprovació inicial del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Sénia

7.Dictamen sobre la modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits i crèdit extraordinari, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i operacions de crèdit 

8. Dictamen sobre concertació d'una operació de préstec a llarg termini

9.Dictamen d'aprovació de l' expedient de contractació i aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte d'obres de construcció del Pavelló Polivalent 

10. Dictamen sobre el conveni amb el Departament d’Ensenyament per al Projecte Singular a l’Institut de la Sénia cursos 2017/18 i 2018/19

11.Dictamen sobre les bases reguladores de les beques per transport adreçades a estudiants de la Sénia 2017 

12.Donar compte  al Ple de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants durant l’exercici 2013 (Exp. 94/2016)

13. Moció del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de la Sénia sobre la millora del finançament de les escoles bressol

14.Informacions de l’alcaldia

15.Precs i preguntes