caeuenfrgldeitptrorues
Up

Ordenances Fiscals

ORDENANCA FISCAL REGULADORA DE IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
I4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
I5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE l'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
P1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
T11. TAXA DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
T12. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
T13. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 
 
Powered by Phoca Download