caeuenfrgldeitptrorues

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de consolidació de la muralla medieval i creació d’un mirador sobre la vall del Sénia, a la Sénia (Montsià-Tarragona)", mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0246 de data 20 d’abril de 2020.

D’acord amb allò establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet el projecte a informació pública pel termini de 30 dies naturals.

En aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma i en el que s'assenyala que se suspenen i interrompen els terminis pera la tramitació de procediments amb les entitats administratives, a tot el sector Públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’esmentat termini de 30 dies començarà a comptar des del dia següent al que el Reial Decret 463/2020 quedi sense efecte.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per formular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut aquest període d'informació pública no es presenten al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Podeu consultar el Projecte AQUÍ

eBando

21 Setembre 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Campus Extens URV la Sénia informa:
  Club de Lectura - mes de setembre de 2020MARE DE LLET I MEL - de Najat El HachmiDia: dijous, 24 de setembre de 2020Hora: 19.00 hLloc: Biblioteca Municipal
 • Beques per als esportistes seniencs
  Fins el 30 de setembre es poden sol·licitar les beques per als esportistes seniencs a través de la seu electrònica de l'Ajuntament:lasenia.eadministracio.catPodeu consultar les bases aquí.
 • ITV - Vehicles (mes d'octubre):
  DIES: 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020LLOC: Ctra. Ulldecona, s/nInscripcions al PAC fins el 30 de setembre
 • Curs de mecanografia per a persones aturades
  Des del CENFIM ens informen que el proper dimecres dia 23/09/2020 comencen un curs de mecanografia per a persones aturades.Es tracta d'un curs subvencionat pel SOC (mòdul inclòs dins del curs ADGD0308 - Activitats de gestió administrativa) i, per tant, és gratuït per als alumnes.- Títol del mòdul: MF0973_1 - Enregistrament de dades.- Data inici: 23/09/2020- Data de fi: 19/10/2020- Duració: 90 hores- Horari: 08:30 - 13:30- Modalitat: online (examen presencial)- Públic al que va dirigit: persones aturades (DONO - Demandants d'ocupació)*Inscripcions al CENFIM: admin@cenfim.org / 977 570 122
 • OFERTA DE TREBALL:
  Convocatòria d’una plaça de peó-suport addicional contracte de relleuCaracterístiques de la plaça: - Adscripció: Brigada de serveis municipals- Règim Jurídic: Laboral- Caràcter: Contracte de relleu - Durada: Indefinit (2 anys més de l’edat de jubilació de la persona rellevada)- Jornada: 100%, distribuïda de divendres a dimarts- Escala: Especial- Subescala: Serveis especials- Grup de classificació: AP- Número de places convocades: 1- Sistema selectiu: Concurs-oposició.Presentació de sol·licituds:Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre general, preferentment a través de la seu electrònica, de l'Ajuntament de la Sénia, amb el model normalitzat.A la instància s’hi adjuntarà:- Còpia del DNI o NIE- Còpia del permís de conduir B- Còpia de la titulació acadèmica requerida.- Còpia de l’acreditació de coneixements de llengua catalana (Nivell A2) o superiors.- Currículum vitae on hi constin els mèrits…