Ordenances fiscals

I1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
I2. ORDENANCA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
I3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
I4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
I5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
P1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
P2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS
T1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA MATERIALS CONSTRUCCIÓ
T2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA TAULES I CADIRES
T3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES
T4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA BARRAQUES I FIRES
T5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA GUALS
T7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA SERVEIS FUNERARIS
T8. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA ESCOMBRARIES
T9. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA MERCAT
T10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
T11. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
T12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
T13. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
T14. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA RETIRADA DE VEHICLES
T15. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA LLAR D’INFANTS
T16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA LLICÈNCIA ACTIVITATS
T17. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXES INFORMES ESTRANGERIA