10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia

Normativa Cesport

DRETS I DEURES

DRETS

  • Els usuaris tenen dret a utilitzar les instal·lacions esportives els dies i horari senyalats, si bé el complex esportiu per necessitats de programació o força major, podrà anul·lar o variar les condicions establertes.
  • A ser tractats amb respecte tant pel personal que dona servei a les instal·lacions com per la resta d’usuaris.
  • Disposar de unes instal·lacions netes i amb el manteniment adequat.

DEURES

  • Abonar les taxes i/o els preus públics establerts per a cada servei o espais esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.
  • Tant el pagament per domiciliació com el pagament per caixa s’efectuarà de l’1 al 10 de cada mes. El usaria/a que no aboni el import corresponent no podrà accedir al complex esportiu a partir del dia 11 del mes, fins que pagui. 
  • Els canvis de quota i/o baixa tant de gimnàs com de curset de natació, ja sigui amb s’hauran d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. En cas contrari és cobrarà l’import vigent. Aquest canvis sempre es formalitzaran amb el document pertinent per escrit.
  • El suplement del rebut retornat, que no siguin per culpa de l’administració del complex, es cobraran als usuaris en el moment del pagament.
  • Tant el material com les instal·lacions han de mantenir-se en les millors condicions. Els seus desperfectes, sempre que hagin estat fets intencionadament, es resoldran fent que els responsable/s es faci/n càrrec.
  • Passar la targeta pels punts de control d’accés en el moment de entrar i sortir de cada espai (piscina, sala fitness i sala d’activitats dirigides).
  • L’accés al complex esportiu sense pagar l’abonament mensual o l’entrada diària, serà sancionat amb una multa de 50€ o 3 mesos sense poder accedir al complex.
Piscina Cesport