10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Millores a la sortida sud de la Sénia

PROJECTE EXECUTIU D’ACONDICIONAMENT DE L’ACCESSIBILITAT PEATONAL DE LA SORTIDA SUD DE LA SÉNIA (MONTSIÀ), està previst els següents treballs:

  • 495 metres de vorera amb amplada mínima 2 metres, formada per vorada tipus T3 i zona de pas amb formigó ratllat. 
  • 5 guals per a adaptació del pas peatonal consistent en canvi de vorera i canvi de rugositat. 
  • 367 metres lineals de conducció de pluvials de 250 mm. de diàmetre que discorre per la part interior de la cuneta existent.
  • 15 vorades tipus bústia amb la corresponent connexió al conducte de diàmetre DN250 MM. amb arqueta de fosa de 450 mm. 
  • 13 bàculs i Lluminaries tipus LED amb 3 chevrons 
  • Cablejat per a il·luminació i instal·lació de piquetes de toma de terra en cada bàcul. per les arquetes existents
  • Instal·lació de 4 pasos de peatons amb senyalització vertical corresponent.  
  • Senyalització horitzontal de tot el tram viari (amplada 15 cm.), contemplant la línia central i les dues laterals.