10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Aprovació projecte arranjament de camins

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2022-1231 de data 29/12/2022 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte d’arranjament de camins i els seus elements de contenció afectats pel temporal de pluges del novembre de 2021 ( borrasca Blas ), a la Sénia (Montsià, Tarragona)” , anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2023-00157 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia. Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.